Fremtidsfuldmagter


Hvad er fremtidsfuldmagter:


Siden 2017 har det været muligt at oprette en såkaldt fremtidsfuldmagt.


Når du som fuldmagtsgiver opretter en fremtidsfuldmagt, udpeger du én eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige). 


De skal varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold, hvis du engang i fremtiden ikke længere selv har evne til det på grund af sygdom, svækket mentalfunktion eller lignende. 


Så længe du som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage dine forhold, har fremtidsfuldmagten ingen virkning. 


Fremtidsfuldmagter er in-aktiv og "sover" i fremtidsfuldmagtsregisteret. 


Det er kun dig som fuldmagtsgiver, Familieretshuset og domstolene der kan se fremtidsfuldmagten. 


Det er først når Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, at den får virkning og kan bruges af din(e) fremtidsfuldmægtig(e).


Når fremtidsfuldmagten er sat i kraft, er dine fremtidsfuldmægtige legitimeret til at repræsentere dig som fuldmagtsgiver på de områder som fuldmagten omfatter. 


Alle borgere har mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt, hvis de er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt. 


Det betyder, at den der giver fuldmagten (fuldmagtsgiveren) skal være i stand til at forstå konsekvenserne af det. Man kan f.eks. ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål eller f.eks. har en svær demens-sygdom. 


Det er derfor vigtigt at få oprettet fuldmagten, mens man stadig kan handle fornuftsmæssigt.


Du kan selv bestemme, om du ønsker at give fremtidsfuldmagt til én eller flere personer. Hvis du vælger at udpege flere fremtidsfuldmægtige, skal du tage stilling til, om de skal være sideordnede eller subsidiære i forhold til hinanden. 


Som eksempel på det sidste kan være, at et ægtepar som primære fremtidsfuldmægtige indsætter hinanden og som subsidiære fremtidsfuldmægtige indsætter barn/børn. 


Fremtidsfuldmagten kan f.eks. oprettes på den måde, at du tager kontakt til en advokat og i forbindelse med et møde nærmere drøfter hvilke ønsker du har til fremtidsfuldmagtens indhold, samt hvem du ønsker at indsætte som fremtidsfuldmægtig(e). 


Når dette er afklaret, sender advokaten fremtidsfuldmagten til dig, og efter du har godkendt den, skal du godkende den med anvendelse af MitID. Advokaten modtager så herefter elektronisk besked om, at du har signeret. 


For at fremtidsfuldmagten er gyldig, skal den senest 6 måneder efter din signering, vedkendes overfor en notar ved retten. 


Hvis du er fritaget for kravet om at modtage digital post fra det offentlige, kan du oprette en papirbaseret (fysisk) fremtidsfuldmagt.


En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal indgives ved personligt fremmøde hos Familieretshuset. 


En papirbaseret fremtidsfuldmagt skal ikke vedkendes for en notar. Familieretshuset påser ved underskrivelsen din (fuldmagtsgiverens) identitet, fuldmagtsgiverens evne til at handle fornuftmæssigt, og at fremtidsfuldmagten er udtryk for fuldmagtsgivers eget ønske. 


Hvis alle betingelser er opfyldt for indgivelse af en papirbaseret fremtidsfuldmagt, sørger Familieretshuset for at fremtidsfuldmagten registreres i fremtidsfuldmagtsregisteret.


Hvis der opstår behov for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft, skal din(e) fremtidsfuldmægtig(e) rette henvendelse til din egen privatpraktiserende læge med henblik på, at der udfærdiges en lægeerklæring hvori det bekræftes, at det er tid for at sætte fremtidsfuldmagten i kraft. 


Denne lægeerklæring skal sammen med en ansøgning sendes til Familieretshuset, der så - hvis betingelserne ellers er opfyldt - aktiverer fremtidsfuldmagten, hvilket sker ved, at fremtidsfuldmagten tinglyses i Personbogen, som er offentlig tilgængelig. 


På den måde kan både offentlige myndigheder og private aftaleparter ved et hurtigt opslag i Personbogen sikre sig, at den fornødne fuldmagt er tilstede, når fremtidsfuldmægtigen henvender sig. 


Indtil Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan du som fuldmagtsgiver ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten. 


Fremgangsmåden for dette er den samme som ved oprettelse af en fremtidsfuldmagt. 


En fremtidsfuldmagt ophører, hvis du som fuldmagtsgiver afgår ved døden. 


Der kan herefter først disponeres, når skifteretten har taget stilling til, hvorledes boet efter dig skal behandles (udstedelse af skifteretsattest).